Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH BỆNH VIỆN

10.000.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Theo tinh thần Quyết định Số: 2907/QĐ-UBND ngày 29/012/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 – 2020

Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục (IRES) thiết kế và giới thiệu tới Quý Cơ quan, ban ngành nội dung Chương trình: Giám đốc điều hành.

 

MỤC TIÊU –  KẾT QUẢ HỌC TẬP

Nâng cao năng lực quản trị cho lãnh đạo các Bệnh viện Tỉnh và khu vực tuyến Huyện.

Góp phần vào chuẩn hóa hoạt động quản trị đơn vị trong tình hình mới của ngành Y tế.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

 1. Chân dung CEO - Bệnh viện
 2. Quản trị vận hành Bệnh viện
 3. Quản trị nhân sự bệnh viện
 4. Chiến lược phát triển Bệnh viện 
 5. Quản trị tài chính Bệnh viện Kỹ năng quản lý toàn vẹn
 6. Truyền thông trong quản trị Bệnh viện
 7. Nghệ thuật Lãnh đạo
 8. Pháp luật trong lĩnh vực Y tế
 9. Quản trị rủi ro Bệnh viện
 10. Marketing dịch vụ Y tế
 11. Quản trị chất lượng chăm sóc sức khỏe
 12. Kỹ năng thuyết trình dành cho lãnh đạo
 13. Bốc thăm đề tài hoặc đề xuất đề tài Sắp xếp chuyên gia hướng dẫn
 14. Học viên nghiên cứu tiểu luận
 15. Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp