Viện Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO START – UP

10.000.000 ₫

​​​

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Viện Nghiên Cứu Khoa học Giáo dục (IRES) thực hiện Chương trình “Đào tạo Start – up” nhằm hỗ trợ cũng như phát triển bền vững các doanh nghiệp, đặc biệt là góp phần giúp cho các chương trình khởi nghiệp của quốc gia thu được những kết quả to lớn, thiết thực.

 

MỤC TIÊU

Mục tiêu 1Cung cấp các kiến thức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh để phân tích và giải quyết vấn đề. Các mục tiêu cụ thể:

 • Nhận dạng mối quan hệ giữa ý tưởng sáng tạo – đổi mới – thương mại hóa ý tưởng;
 • Nắm bắt các kiến thức liên quan đến việc khởi sự kinh doanh;
 • Hình thành tư duy kinh doanh trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát triển dự án kinh doanh.

Mục tiêu 2: Hình thành năng lực khởi sự và phát triển các dự án khởi nghiệp cho các đối tượng có khát vọng khởi nghiệp kinh doanh. Các mục tiêu cụ thể:

 • Phân tích môi trường kinh doanh, nhận dạng cơ hội, và phát sinh ý tưởng kinh doanh;
 • Nắm bắt cách tiếp cận các nguồn lực cần thiết và hoạt động tổ chức có liên quan khi khởi động một dự án kinh doanh;
 • Viết được một kế hoạch kinh doanh.

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Về kiến thức:

 • Thấu hiểu các kiến thức nền tảng trong hoạt động khởi nghiệp kinh doanh như hình thành ý tưởng, đánh giá khả năng thực hiện ý tưởng, và thương mại hóa ý tưởng;
 • Thông hiểu và ứng dụng các kiến thức nền tảng của quản trị như tài chính, nguồn nhân lực, điều hành, marketing để có thể vận hành doanh nghiệp vừa khởi sự;
 • Biết cách hình thành cấu trúc tổ chức để vận hành doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

 • Có khả năng hoạt động độc lập và điều phối hoạt động của nhóm;
 • Có phong cách làm việc chuyên nghiệp;
 • Có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh;
 • Có năng lực ứng dụng tư duy phân tích, giải quyết vấn đề, và kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp khi tiến hành các dự án kinh doanh;
 • Có kỹ năng đàm phán và gây ảnh hưởng tích cực đến người khác.

CHUYÊN ĐỀ HỌC

 1. Đổi mới – Sáng tạo – Khởi nghiệp kinh doanh
 2. Nhận dạng cơ hội kinh doanh
 3. Mô hình kinh doanh
 4. Nhượng quyền kinh doanh
 5. Bảo hộ tài sản trí tuệ và các vấn đề pháp lý khi thành lập doanh nghiệp
 6. Lập kế hoạch kinh doanh
 7. Tài chính khởi nghiệp
 8. Tài chính khởi nghiệp